Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Partij 1: Panah Agency, gevestigd in Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78263964

2. Partij 2: De natuurlijke- of rechtspersoon welke met Partij 1 (Panah Agency) enige schriftelijke en/of mondelinge, al dan niet aanvullende overeenkomst heeft gesloten met Panah Agency, gebruikt maakt van de diensten welke Panah Agency aanbied of aan wie Panah Agency een offerte heeft uitgebracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

3. Diensten: De diensten welke Panah Agency aanbied. Onder andere, maar niet beperkt tot, Social media marketing en optimalisatie, Graphic en Logo design, Website development en design, creëren van landing pages, online lead generatie, zoekmachine marketing en -optimalisatie, trainingen, consultancy en Google AdWords, e-mail marketing campagnes opstellen en beheren.

4. Overeenkomst: de overeenkomst welke gesloten wordt ten behoeve van het gebruik van de door Panah Agency aangeboden diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gemaakte aanbieding, offerte, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook inbegrepen, en overeenkomst tussen Partij 1 en Partij 2 waarop Partij 1 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Voorwaarden zijn onderdeel van alle overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen, Partij 1 licht toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Partij 2 uitdrukkelijk toe.

3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden op enig moment deels of volledig nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partij 2 en Partij 1 zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling en/of overeenkomst ter vervanging van de vernietigde of nietig verklaarde overeenkomst.

4. Indien de Partij 1 geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Partij 1 in enige mate het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

5. De door de Partij 2 eventueel gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Partij 1 aanvaard zijn.

6. De Partij 2 wordt verondersteld deze algemene voorwaarden mede te aanvaarde met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van Partij 1, latere door Partij 2 aan Partij 1 verstrekte opdrachten en latere tussen Partij 1 en Partij 2 gesloten overeenkomsten.

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Partij 1 geleverde zaken binnen het kader van de overeenkomst blijven eigendom van Partij 1 totdat de Partij 2 indien benoemd alle verplichtingen uit de met Partij 1 gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Partij 2 dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Partij 1 veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is de Partij 2 verplicht de Partij 1 daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

3. Het door Partij 1 geleverde dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmers als betaalmiddel worden gebruikt. Partij 2 is onbevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 4 Betalingscondities

1. Alle facturen zullen door Partij 2 worden betaald overeenkomstig op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities dient de factuur binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Partij 1 aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij dit schriftelijk anders door Partij 1 aangegeven is. Partij 1 is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Partij 1 zal pas de werkzaamheden gaan uitvoeren, nadat Partij 2 de betaling heeft voldaan.

3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4. Indien de Partij 2 in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Partij 2 van rechtswege in verzuim. Partij 2 is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Partij 2 in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag inclusief eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten.

5. Partij 1 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Partij 2 een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Partij 1 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6. Indien Partij 1 extra werkzaamheden dient uit te voeren op verzoek van Partij 2, zal hiervoor een extra uurtarief van €80,00 in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Incassokosten

1. Indien Partij 2 in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen jegens Partij 1, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening (buiten) rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, aanmaningen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van Partij 2.

Artikel 6 Contractduur, totstandkoming en wijzigingen van overeenkomst

1. Partij 1 zal de in de overeenkomst overeengekomen diensten naar beste inzicht, kennis, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed verricht vakmanschap uitvoeren. Partij 1 spant zich in om overeengekomen werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van Partij 2 naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Partij 2 bruikbaar / winstgevend resultaat. Partij 1 kan echter niet garanderen dat met de uit te voeren werkzaamheden het door Partij 2 beoogde rendement / resultaat bereikt wordt.

2. Indien en voor zover Partij 1 een order schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft. Wijzigingen, aanvullingen in/op een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien Partij 1 ze schriftelijk vastlegt en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst. Totstandkomingen en wijzigingen van het contract / de overeenkomst zijn alleen mogelijk en geldig na overeenstemming beide partijen Tevens vastgelegd in een (Bewerkte / aanvullende overeenkomst).

3. De looptijd van contracten en/of overeenkomsten voor bepaalde tijd dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een contract , overeenkomst of dienstverleningsdocument. De looptijd van het contract / de overeenkomst is gelijk aan de looptijd welke benoemd is op het contract, de overeenkomst of het dienstverleningsdocument indien schriftelijk overeengekomen.

4. Alle door Partij 1 genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens welke bij het aangaan van de overeenkomst aan Partij 1 bekend waren. Partij spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Partij 1 niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Partij 1 wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Partij 2 hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Partij 1 is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Partij 1 gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Partij 1 en Partij 2 zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 7 Ontbinding, (tussentijds) Opzeggen, en ontbinden van de overeenkomst

1. Partij 1 is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.

2. Partij 1 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. Partij 2 de verplichtingen uit de overeenkomst niet, onvolledig of niet tijdig nakomt of hier in door Partij 1 nalatend geacht wordt.

b. na het sluiten van de overeenkomst de Partij 1 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Partij 2 de verplichtingen niet zal nakomen;

c. Partij 2 bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d. indien door de vertraging aan de zijde van Partij 2 niet langer van Partij 1 kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Partij 1 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3. Bij Overeenkomsten met een looptijd van 12 maanden of korter dan Partij 2 de overeenkomst tussentijds opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een (1) servicemaand. Bij overeenkomsten met een onbepaalde looptijd dient Partij 2 een opzeg termijn van twee (2) maanden in acht te nemen.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Partij 1 op Partij 2 onmiddellijk opeisbaar. Indien Partij 1 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Indien Partij 1 tot opschorting overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6. Indien Partij 2 zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Partij 1 gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Partij 2, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar en wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per ondertekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) servicemaand.

8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Partij 1, zal Partij 1 te allen tijde in overleg met Partij 2 zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Partij 2 toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Partij 1 extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Partij 2 in rekening gebracht. Partij 2 is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Partij 1 anders aangeeft.

9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Partij 2, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Partij 2 niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Partij 1 vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Partij 1 op Partij 2 zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien Partij 2 een overeenkomst opzegt, dient hij de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden integraal te betalen.

11. Indien Partij 2 een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Partij 2 in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Intellectuele eigendommen

1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder het octrooirecht, het modelrecht, Auteursrechten, beeld rechten en overige rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst door Partij 1 ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen en/of (verleende) diensten zoals, onder meer : Door Partij 1 tot stand gebrachte documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde pagina’s en adviezen, gedane aanbiedingen, concepten, ideeen, voorstellen, verstrekte ontwerpen, films, afbeeldingen, tekeningen, Banners, folders, marketingplannen en strategieën . Wachtwoorden, inlog en/of account gegevens dienen te allen tijde vertrouwelijk en gerespecteerd te blijven. Zodra een derde partij gegevens gebruikt van de door Partij 1 aangemaakte advertenties, campagnes, advertentiegroepen en zoekwoorden staat hierop een geldboete voor Partij 2 welke tweeduizend (2000,-) euro bedraagt. Partij 1 heeft in dit geval het recht een geldboete in rekening te brengen aan Partij 2. Deze zelfde geldboete geld wanneer een account opgeschort of verwijderd wordt zonder medeweten van Partij 1 tijdens de duur van de overeenkomst.

2. Deze rechten zoals benoemd in artikel 8.1 blijven te allen tijde eigendom van Partij 1 ongeacht of aan Partij 2 voor de vervaardiging hiervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen niet zonder uitdrukkelijke en/of schriftelijke toestemming van Partij 1 openbaar gemaakt, verveelvoudigd in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikkingstellen, het verspreiden, het (na bewerking) integreren in netwerken van informatie, het kopieeren, gebruiken of aan derden getoond worden.

3. Bij overtreding van de bepalingen van artikel 8 is Partij 2 aan Partij 1 een boete verschuldigd van tweeduizend euro (2.000,- euro) per overtreding. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Partij 1 aansprakelijk mocht zijn/gesteld worden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen dat in deze bepaling geregeld is.

2. Indien Partij 1 aansprakelijk mocht zijn/gesteld worden uit hoofde van de overeenkomst met Partij 2, dan is de aansprakelijkheid van Partij 1 beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de door Partij 1 gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

3. Partij 1 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Partij 1 is uitgegaan van namens of door Partij 2 verstrekte onvolledige en/of onjuiste gegevens.

4. Partij 1 is slechts aansprakelijk voor schade die Partij 1 lijdt en die het directe, rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Partij 1 toe te rekenen tekortkoming en er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Partij 1. Partij 1 is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Partij 1 weinig of geen invloed op uit kan oefenen. Partij 1 kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met derden of het verbreken hiervan.

5. Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade als gevolg van indirecte schade, o.a. maar niet limitatief opgesomd:

a. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen;

b. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld gederfde winst, omzetderving, gemiste besparingen, stagnatieschade of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van Partij 2.

6. Partij 1 is niet aansprakelijk voor toegang welke is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van Partij 2 of schade als gevolg hiervan.

7. De door Partij 2 gebruikte/ te gebruiken diensten van Partij 1 is geheel voor zijn/haar eigen risico. Partij 1 kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid etc. van de informatie welke Partij 2 ontvangt of verzend. Partij 1 zal te allen tijde zorg dragen en na beste vermogen, inzet, nauwkeurigheid, volledigheid en correctheid handelen aan de door haar aangeboden diensten, onderhoud en/of werkzaamheden.

8. Partij 1 is niet aansprakelijk voor schade welke Partij 2 of derden lijden als gevolg van, beledigende, onzedelijke, misleidende, of anderszins onrechtmatige karakter van de vorm en inhoud van de door Partij 1 in opdracht van Partij 2 gerealiseerde mediaplaatsing. De eventuele kosten van het rectificeren van een mediaplaatsing komen voor rekening van Partij 2.

9. Partij 2r komt niet in aanmerking voor schade als gevolg van tegenvallende resultaten als in Artikel 9 lid 5 benoemd is.

10. De aansprakelijkheid van Partij 1 is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Partij 2 de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10 Overmacht

1. Partij 1 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken/onheilen voorzien of niet voorzien, waarop Partij 1 geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Partij 1 redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Partij 1 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Partij 2 indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid welke niet te verwijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen van alle van buiten komende oorzaken/onheilen, voorzien of niet voorzien : Oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, machinebreuk en andere ongevallen, acties van vakbonden, brand, bedrijfsstoornissen bij Partij 1 alsmede storingen in de verbindingen van en met het internet, uitval van elektriciteit, computervredebreuk, overbelastingen van het net, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of schuld van hulppersonen, ziekte van Partij 1 dan wel een van haar medewerkers of hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, redelijkerwijs niet aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen kan voldoen, kan Partij 1 gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een (1) maand, dan zijn betrokken partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. Indien Partij 1 bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zijgerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Partij 2 gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Partij 1 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het offline zijn van websites, het niet werken van pagina’s binnen websites en de downtime hiervan. Dit geldt voor websites welke door Partij 1 zijn gebouwd, dan wel door externe partijen. Partij 1 kan om deze reden ook niet aansprakelijk worden gesteld door eventueel opgelopen schade aan het offline zijn of door eventueel misgelopen omzet/inkomsten. Partij 1 is afhankelijk van externe hostingpartijen en servers. Partij 1 kan Partij 2 ondersteunen met het inregelen en geven van advies omtrent servers en hosting, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de werkzaamheden, werking of status van deze servers, externe partijen welke betrokken zijn bij een website of project.

Artikel 11 Privacy en Beveiliging

1. Partij 1 is bereid verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), dan wel de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) na te komen, voor zover dit binnen haar macht ligt. Partij 2 is hierbij als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken, en Partij 1 als verwerker. Partijen dienen hun wensen, rechten en plichten schriftelijk vast te leggen middels artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

2. Partij 1 verbindt zich ertoe in opdracht van de Partij 2 persoonsgegevens te verwerken.

Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de (te maken) overeenkomst plus de handelingen welke hiermee redelijkerwijs samenhangen of met nadere instemming worden bepaald. Partij 2, toeleverancier, nieuwsbriefabonnee, prospect of de persoon die zijn (contact)gegevens deelt met Partij 1, geeft Partij 1 daarmee toestemming om, indien mogelijk tenzij uitdrukkelijk benoemd, de volgende gegevens te verzamelen en te verwerken:

(Bedrijfs)naam, adres, postcode (woon)plaats, functie, domeinnaam, telefoon- en faxnummer, rekening/card- en BTW nummer(s) en e-mailadressen.

Alle diensten waarbij Partij 1 gegevens verzameld en/of verwerkt zijn: (Van toepassing indien toegang tot Google Analytics of soortgelijke datacollectie- en analysetools wordt verstrekt), Display advertising, social media advertising, Google AdWords: Bezoekers ID, Cookie ID, MAC-adres, Locatiegegevens, Device-ID en IP-Adressen.

Een of meerdere van bovenstaand benoemde (persoons)gegevens worden verzameld van websitebezoekers en/of relaties (zijnde onder andere (prospectieve) klanten) van Partij 2, welke in deze context Verwerkingsverantwoordelijke is. Partij 1 verwerkt en gebruikt de gegevens ten behoeve van uitvoering van een overeenkomst, het (middels een e-mailnieuwsbrief) informeren over de diensten en ontwikkelingen op het gebied van marketing, media, design, het uitvoeren van marktonderzoek, het doen van gerichte aanbiedingen, het verzenden van reclame-uitingen, de administratie en beheerstaken van Partij 1. De verstrekte gegevens zijn slechts toegankelijk voor Partij 1 en zonder uw toestemming zal Partij 1 deze niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Partij 1 is gerechtigd gegevens door te geven aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis (o.a. Politie).

3. Op de door Partij 2 aan Partij 1 verstrekte (persoons)gegevens rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. De benoemde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing wanneer Partij 2 uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van Artikel 11 in deze Algemene Voorwaarden. Betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijk of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4. Partij 1 behoudt zich het recht voor de naam van Partij 2 te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Artikel 4 is niet van kracht wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk benoemd is tijdens de looptijd of totstandkoming van de (aanvullende)overeenkomst.

5. Partij 1 zal zich in het kader van beveiliging te allen tijde inspannen en na beste vermogen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder de voornoemde maatregelen vallen o.a. toegangsbeveiligingen m.b.t. systemen, data, controle van gegevensopenbaring, borging van beschikbaarheid van data (Back-up). Partij 1 spant zich in om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau welke, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. Partij 1 staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

6. Zodra deze overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd zal Partij 1 en/of Verwerker op verzoek alle persoonsgegevens welke bij haar aanwezig zijn terug leveren aan Partij 2 en/of Verantwoordelijke. Indien een dergelijk verzoek niet wordt ingediend, worden eventueel aanwezige (persoons)gegevens binnen een periode van maximaal 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst permanent vernietigd en/of verwijderd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 Offertes en Aanbiedingen

1. Aanbiedingen en offertes van Partij 1 zijn vrijblijvend en geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst en/of het product waarop de offerte of aanbieding betrekking tot heeft niet meer beschikbaar is. Partij 1 kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden indien Partij 2 redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis, verblijf, verzend -en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partij 2 en Partij 1 tijdig en in onderling overleg tot aanpassing en/of aanvulling van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag en/of (marketing)budget worden verlaagd of verhoogd. Partij 1 zal daarvan zoveel als mogelijk voorafgaand prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Partij 2 aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4. Opdrachten dienen door Partij 2 schriftelijk te worden bevestigd. Indien Partij 2 dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Partij 1 een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Partij 1 eerst nadat deze schriftelijk door Partij 1 zijn bevestigd.

Artikel 13 Vrijwaring

1. Partij 2 vrijwaart Partij 1 geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de opdracht, schade ontstaan door inbreuk(en) op auteursrechten (ook voor de gebruikte muziek) dan wel op portretrechten dan wel enig ander recht al dan niet van intellectuele eigendom daarin begrepen, behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van Partij 1.

Artikel 14 Toepasselijk recht en Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waar Partij 1 deel van uitmaakt, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Betrokken Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. De rechter in de vestigingsplaats van Partij 1 is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Partij 1 het recht het verschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15 Klachten

1. Bij gebreke van een tijdige klacht worden de zaken geacht te beantwoorden aan de overeenkomst.

2. Klachten dienen direct na ontdekking schriftelijk aan leverancier worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct aanmelden van de betreffende klacht zijn voor risico van Partij 2, indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van zes (6) maanden na levering. Partij 1 beschikt over een klachtenprocedure en behandelt haar klachten overeenkomstig met deze procedure. Indien een klacht niet binnen de in voorafgaande lid vermelde termijn aan de Partij 1 is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

3. Partij 1 moet in gelegenheid gesteld worden om de klacht te onderzoeken. Partij 2 zal voor dit onderzoek alle relevante informatie op het verzoek van Partij 1 verschaffen, indien dit nagelaten wordt door Partij 2 vervalt het beroep op de door Partij 2 aangemelde klacht.